05.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация.

05.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОИК ЗЛАТАРИЦА УВЕДОМЯВА, ЧЕ СЪС СВОЕ РЕШЕНИЕ № 101 ОТ 05.10.2015, ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА 15.10.2015 ОТ 14:00часа В МАЛКИЯ САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ” ГРАД ЗЛАТАРИЦА.

ПАРТИИТЕ ДА ОСИГУРЯТ ПРИСЪСТВИЕТО НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ В СИК – В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА.

29.09.2015

Съобщение

Относно регистрация на застъпници!!!

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в ОИК-Златарица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015 г.   

Начало на регистрацията – влизане в сила на решението за регистрация на кандидатската листа.

Край на регистрацията – 23 октомври 2015 г., 18,00 часа.

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници

Изборни книжа: Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ, приети с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК.

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция не може да надвишава броя на секциите /13/ на територията на община Златарица.

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Златарица на хартиен носител и в структуриран електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ/

16.09.2015

Съобщение

ОИК ЗЛАТАРИЦА ОБЯВЯВА СРОК НА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ:

от 15.09.2015г - 08:30 часа до 22.09.2015г - 17:30часа (включително)

09.09.2015

Съобщение

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПП, КП, ИК И МК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска избирателна комисия Златарица съобщава на представителите на ПП, КП, ИК, МК, че срокът за подаване на документи за регистрация в ОИК Златарица за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. е от 05.09.2015 г. до 17,00 ч. на 14.09.2015 г., съгласно чл.147, ал.1 , чл.148, ал.2 и чл.153, ал.1 от ИК.

Представителите на ПП, КП, ИК, МК следва да представят:

                               Политически партии и коалиции от партии:

 1. Заявление по образец Приложение №44-МИ от изборните книжа. В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрация, като за всеки отделен вид избор се подава отделно заявление. В заявлението за участие на ПП или КП в изборите за кмет на кметство, следва да бъдат изброени всички кметства, в които ще участват.
 2. Копие от удостоверение за регистрация на ПП или КП в ЦИК.
 3. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии.
 4. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

Местни коалиции от партии:

 1. Заявление по образец Приложение №45-МИ от изборните книжа. В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрация, като за всеки отделен вид избор се подава отделно заявление. В заявлението за участие на ПП или КП в изборите за кмет на кметство, следва да бъдат изброени всички кметства, в които ще участват.
 2. Решение за образуване на местна коалицията, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава.
 3. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция.
 4. Образец от печата на МК, ако има такъв.
 5. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на МК.
 6. Копие от удостоверението за регистрация в ЦИК за всяка ПП и КП, участваща в местната коалиция.
 7. Удостоверение за банкова сметка на името на ПП по чл.164, ал.2 ИК.
 8. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на МК, свързани с предизборната кампания.Инициативен комитет
 9. Заявление по образец Приложение №52-МИ от изборните книжа.
 10. Решение за създаване на ИК и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 11. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в ИК.
 12. Декларация по образец, подписана от всеки член на ИК, че има право да гласува в съответния вид избор.
 13. Декларация по образец, подписана от всеки член на ИК, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в кодекса.
 14. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо ИК, която ще обслужва само предизборната кампания.

Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на ИК, свързани с предизборната кампания.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 146-МИ / 03.11.2015

  относно: Жалба от местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА” представлявана от Федя Зафиров Дервишев, ЕГН............

 • № 145-МИ / 01.11.2015

  относно: предаване на избирателните списъци в ТД на ГД „ГРАО”- Велико Търново за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК.

 • № 144-МИ / 01.11.2015

  относно: Обявяване на избран за кмет на кметство Резач.

всички решения