18.01.2023

Уведомително писмо до общинския съветник АНАТОЛИЙ МАРИНОВ МАРИНОВ

ДО

АНАТОЛИЙ МАРИНОВ МАРИНОВ

/в качеството на общински съветник в ОбС – Златарица с мандат 2019 г. – 2023 г./

 

У В Е Д О М И Т Е Л Н О  П И С М О

от: Илиян Георгиев Велев, в качеството си на председател на ОИК – Златарица и Иван Тихомиров Млъзев – секретар на ОИК

относно: постъпило писмо с изх. № ОбС-09-1102/ 13.01.2023 г. на ОбС – Златарица за наличие на основания за предсрочно прекратяване на пълномощията.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н  МАРИНОВ,

В ОИК – Златарица е постъпило писмо с изх. № ОбС-09-1102/ 13.01.2023 г. на ОбС – Златарица и вх. № 240/ 16.01.2023 г. по описа на ОИК - Златарица за наличие на основания за предсрочно прекратяване на пълномощията Ви с приложени пет броя заверени преписи от протоколи от проведени заседания на ОбС – Златарица, съответно на 31.10.2022 г., 16.11.2022 г., 28.11.2022 г., 15.12.2022 г. и на 29.12.2022 г., за които дати липсват представени оправдателни документи за отсъствията Ви.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 и ал. 6 от ЗМСМА и Решение № 1134-МИ/ 14.04.2022 г. на ЦИК ОИК – Златарица се събра на заседание на 18.01.2023 г. и прие Решение № 134/ 18.01.2023 г., с което бе възложено на председателя и секретаря да Ви уведомят за започналата процедура за предсрочно прекратяване на пълномощията Ви с право да представите възражение в тридневен срок от уведомяването Ви, съгласно Раздел I, т. 2 от Решение № 1134-МИ/ 14.04.2022 г. на ЦИК.

Цитираните документи са на Ваше разположение всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. в ОИК – Златарица.

 

18.01.2023 г. подпис:…………………………….

гр. Златарица               / Илиян Велев-председател /

 

   ……………………………

     /Иван Млъзев-секретар/

16.01.2023

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 18.01.2023 г. от 09:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на уведомително писмо с изходящ номер № ОбС – 09-1102/ 13.01.2023 година на Общински съвет Златарица относно неявявания на заседания на Съвета на общинския съветник Анатолий Маринов Маринов без уважителни причини.
 2. Изготвяне и изпращане на писмено уведомление до общинския съветник за постъпилите документи, удостоверяващи основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията, съгласно дадените указания от ЦИК в т.I от Решение № 1134 - МИ/ 14.04.2022 г.
 3. Приемане на решение за обявяване на интернет страницата на ОИК – Златарица на списък „А“ и списък „Б“, съдържащи имената на кандидатите от кандидатските листи, съобразно резултатите от Местните избори за общински съветници 2019 година.
19.10.2019

Съобщение

ОИК – Златарица уведомява всички назначени членове на секционни  избирателни комисии, че обучението им е насрочено за 23.10.2019 г. /сряда/ от 15.30 ч. в сградата на бившето АПК, зала „България“, с изключение на членовете на СИК, назначени за селата Горско Ново село, Родина, Росно и Сливовица, за които обучението ще се проведе на 24.10.2019 г. /четвъртък/ от 14.30 часа в залата на кметство Горско Ново село.

Желателно е присъствието на всички.

31.07.2023

Съобщение

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.80, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ, ВР. С ЧЛ. 42, АЛ. 1, Т.11, И АЛ.4 ОТ ЗМСМА, И РЕШЕНИЕ № 1133-МИ ОТ 2022 Г. НА ЦИК, ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 03.08.2023г. от 13:30ч. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛО ПИСМО РЕГ.№ ЦУ01-16536//32/ 27.07.2023Г. ОТ  КПКОНПИ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОИК - ЗЛАТАРИЦА, ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА.
 2. Обсъждане на технически въпроси.

НАПОМНЯМ, ЧЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОИК СА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО СМИСЪЛА НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, СЪГЛАСНО ЧЛ.77, АЛ.2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.

23.01.2023

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 24.01.2023г. от 09:00ч. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Доклад на председателя и секретаря на ОИК - Златарица за изпълнение на решение № 134/ 18.01.2023 год. на комисията относно предприетите действия за лично и писмено уведомяване на общинския съветник Анатолий Маринов Маринов за постъпили в ОИК писмени материали относно 5 (пет) отсъствия от заседания на Общинския съвет през 2022 година без уважителни причини.
 2. Вземане на решение относно предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Анатолий Маринов и обявяване на следващия в листата за избран.
 3. Обсъждане на техничесски въпроси.

Във връзка с предстоящ доклад на ОИК Златарица пред ЦИК за извършената дейност, Ви напомням, че е необходимо да бъдат представени от членовете на ОИК, участвали в дейността на комисията през 2023г. до момента:

 1. Удостоверение за банкова сметка
 2. За тези от членовете на ОИК, с различен адрес от този на комисията: копие от голям талон на ползвано МПС, касова бележка /по възможност на името на зареждалия горивото /.
05.11.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 05.11.2019 г. от 14:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Прекратяване пълномощията на МИХАИЛ ПЕТРОВ ГАНЕВ в качеството му на общински съветник и обявяване за съветник следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат, съобразно получените валидни предпочитания (преференции).
 2. Определяне на представители на ОИК Златарица за предаване пликове с изборни книжа за втори тур на ТЗ на ГД „ГРАО“ - Велико Търново
03.11.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 03.11.2019 г. от 21:04ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

Разглеждане на жалба вх. № 215/ 03.11.2019г. от Пенчо Василев Чанев – кандидат за кмет на Община Златарица от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

03.11.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 03.11.2019 г. от 19:20ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на член на ОИК Златарица, който да упражнява контрол в процедурата по обработка на протоколите на СИК/ ПСИК и въвеждането им от отговорника/ оператора при ИП при ОИК – Златарица.
03.11.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 03.11.2019 г. от 16:50ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Извършване на проверка по сигнал вх. № 213/ 03.11.2019 год. от Михаил Петров Ганев в СИК 041400011 – с.Средно село.
03.11.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 03.11.2019 г. от 13:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на сигнал вх. № 211/03.11.2019г. от Пенчо Василев Чанев, кандидат за кмет на Община Златарица от ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
03.11.2019

Съобщение

ОИК - Златарица уведомява, че регистрираните застъпници и обявените за упълномощени представители на политическите сили, регистрирани преди първия тур на изборите, запазват статута си и за втория тур, но само ако са регистрирани като застъпници на допуснатия до втори тур кандидат за кмет или обявени за представители на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, издигнали кандидата.

В противен случай не могат да присъстват в секциите на втория тур и да се ползват с другите права, произтичащи от това им качество.

Кандидатите, отпаднали от първия тур, също не могат да присъстват в секционните избирателни комисии.

Независимо, че в удостоверията на застъпниците и в пълномощните на упълномощените представители е вписана дата 27 октомври 2019 год., същите са валидни защото става дума за втори тур на изборите, насрочени на посочената дата.

02.11.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 02.11.2019 г. от 17:50ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Извършване на промени в СИК на територията на Община Златарица
 2. Заличаване на представител от Списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в изборите на 2-ри тур за кмет на община Златарица на 3 ноември 2019г., заявен от ПП „ГЕРБ“
01.11.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 01.11.2019 г. от 15:30ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промени в СИК на територията на Община Златарица, предложени от ПП „ГЕРБ“.
 2. Вземане на решение за вписване в публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети на представител, предложен от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.
31.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 31.10.2019 г. от 17:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Заличаване на вписани представител в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и вписване на нови такива
 2. Регистриране на заместващи застъпници, предложени от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
30.10.2019

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЗА 2 ТУР НА МИ 2019 ГОД.

30.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.10.2019 г. от 16:30ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на представители на ОИК – Златарица за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за 2-ри тур за кмет на Община Златарица и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им от Областна администрация до град Златарица.
 2. Определяне на сътрудник на ОИК – Златарица в изборния ден за 2-ри тур – 03.11.2019г. на изборите за кмет на Община Златарица
29.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.10.2019 г. от 17:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на представители на ОИК Златарица за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за 2-ри тур за кмет на Община Златарица и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им.
 2. Определяне на представители на ОИК Златарица за предаване пликове с изборни книжа на ТЗ на ГД „ГРАО“ - Велико Търново
 3. Разглеждане на възражение вх. № 168/28.10.2019г. от Стефка Стефанова Бояджиева – председател на СИК № 041400013.
 4. Установена фактическа грешка при въведени данни в Приемо-предавателна разписка № 041400002001 за СИК № 041400013 за избиране на кмет на община.
28.10.2019

Съобщение

На 28.10.2019 год. от 14.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Златарица при следния дневен ред:

1. Одобряване на графичен файл и предпечатен образец на бюлетина, както и тираж на бюлетините за 2-ри тур в изборите за кмет на община Златарица на 03 ноември 2019 год.

28.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.10.2019 г. от 02:20ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разпечатване на чувал (торба) с бюлетините и другите книжа и материали на СИК № 041400012 - с. Разсоха и повторно преброяване на бюлетините, както и определяне реда, начина и упълномощения представител на ОИК - Златарица, който да подпише приемо - предавателен протокол за получаване на секционни протоколи от общинска администрация и предаде същите на СИК по реда на Решение № 1180-МИ от 24.09.2019г.
27.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.10.2019 г. от 18:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на сигнал вх. № 166/ 27.10.2019г. от Георги Джуров, кандидат за кмет на Община Златарица от ПП „ВОЛЯ“
27.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 27.10.2019 г. от 14:30ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на сигнал вх. № 164/ 27.10.2019г. от Пенчо Чанев – кандидат за кмет на Община Златарица от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
 2. Разглеждане на жалба вх. № 165/ 27.10.2019г. от Пенчо Чанев – кандидат за кмет на Община Златарица от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
26.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 26.10.2019 г. от 17:30ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Регистриране на застъпници, предложени от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.
 2. Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, предложени от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.
 3. Заличаване на вписан представител в публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, предложен от ПП „ГЕРБ“ и вписване на нов такъв.
25.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 25.10.2019 г. от 16:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, предложени от ПП „ВОЛЯ“.
 2. Извършване на промени в СИК на територията на Община Златарица.
 3. Регистриране на застъпници, предложени от ПП „ВОЛЯ“.
24.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 24.10.2019 г. от 17:30ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, предложени от ПП „ВМРО – БЪГЛАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.
 2. Регистриране на заместващи застъпници, предложени от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.
 3. Регистриране на застъпници, предложени от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.
23.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.10.2019 г. от 17:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Извършване на промени в СИК на територията на Община Златарица
 2. Извършване на промени в СИК на територията на Община Златарица
 3. Извършване на промени в СИК на територията на Община Златарица
22.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.10.2019 г. от 16:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Регистриране на застъпници, предложени от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“;
 1. Регистриране на пълномощници, предложени от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ";
 2. Поправка на техническа грешка в Решение № 49/28.09.2019г. на ОИК – Златарица
19.10.2019

съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.10.2019 г. от 16:30ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Oпределяне на представители на ОИК Златарица за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини от областна администрация Велико Търново и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им до Община Златарица.

 

17.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 17.10.2019 г. от 17:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обучение на членове на секционни избирателни комисии на територията на Община Златарица
 2. Одобряване образци на чернови относно отчитане на преференциалния вот за общински съветници.
 3. Определяне упълномощен член на ОИК – Златарица, който съвместно с представители на общинска администрация - Златарица да участва в разпределението на изборните книжа и бюлетини по секции.
 4. Извършване на промени в СИК на територията на Община Златарица.
16.10.2019

Съобщение

ОИК - Златарица публикува указания относно обработването и защитата на личните данни при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., съобразно задълженията си по защита на личните данни.Указания ОИК по защита на ЛД

13.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.10.2019 г. от 17:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Поправка на техническа грешка при въвеждане данни на лице в платформата за информация.
 2. Поправка на техническа грешка при издаване на удостоверения за назначаване членове на СИК с Решение № 49/ 28.09.2019г. на ОИК-Златарица.
12.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 12.10.2019 г. от 16:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Поправка на техническа грешка в Решение № 53/ 08.10.2019г. на ОИК-Златарица.
 2. Поправка на техническа грешка в Решение № 54/ 08.10.2019г. на ОИК-Златарица.
 3. Поправка на техническа грешка в Решение № 56/ 08.10.2019г. на ОИК-Златарица.
11.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 11.10.2019 г. от 16:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобряване на графичните образци на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии (СИК) в община Златарица.
10.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 10.10.2019 г. от 16:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобряване на графичните образци на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии (СИК) в община Златарица.
08.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 08.10.2019 г. от 16:30ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Извършване на промени в СИК на територията на Община Златарица.
07.10.2019

Съобщение

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК

Приложение № 73-МИ - Заявление за регистрация на застъпници, подадено до 17.00 ч. на 26.10.2019 г., подписано от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Към него задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител.

Приложение № 75-МИ - Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници

Приложение № 74-МИ - Предложение за заместващи застъпници

Общият брой на застъпниците от кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция не може да надвишава 13.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция или местна коалиция изготвя списък на хартиен и технически носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава до 17:00 ч. на 26.10. 2019 г. от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава 13.

 

Застъпници технически носител - https://cik.is-bg.net/upload/111476/Zastapnici.xlsx

Представители технически носител - https://cik.is-bg.net/upload/111477/Predstaviteli.xlsx

07.10.2019

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРСКО НОВО СЕЛО ЗА МИ 2019

07.10.2019

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РОДИНА ЗА МИ 2019

07.10.2019

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЗА МИ 2019

07.10.2019

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ЗА МИ 2019

06.10.2019

Съобщение

Във връзка с провеждащата се предизборна кампания в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., ОИК – Златарица напомня на всички лица и политически сили, ангажирани в провеждането на предизборни мероприятия и агитация, че следва стриктно да съблюдават разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, както и Заповед № РД 12-392/11.09.2019 г. на кмета на Община Златарица, предвиждащи агитационните материали да се поставят само на определените от кмета места, а на стълбове, сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота.

01.10.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 01.10.2019 г. от 16:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на членове на ОИК - Златарица за получаване и съпровождане от гр. София до Областна администрация – Велико Търново бюлетините за провеждане на общите местни избори за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
29.09.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.09.2019 г. от 15:30ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вземане на решение относно одобряване на графичните файлове и предпечатните образци на бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

28.09.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 28.09.2019 г. от 15:30ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Назначаване на СИК и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в общите избори за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
 2. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетините в общите избори за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
 3. Одобряване на тиража на бюлетините в общите избори за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
24.09.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 24.09.2019 г. от 17:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
23.09.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 23.09.2019 г. от 17:30ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП "ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
 2. Регистрация на кандидатска листа за кмет на Община Златарица от ПП "ГЕРБ"" за участие в изборите за общински съветници и кметове на община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 3. Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с. Родина от ПП "ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 4. Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с. Горско Ново Село от ПП "ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 5. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
 6. Регистрация на кандидатска листа за кмет на Община Златарица от КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"" за участие в изборите за общински съветници и кметове на община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
22.09.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 22.09.2019 г. от 17:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП "Атака" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
21.09.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 21.09.2019 г. от 17:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП "Движение за права и свободи" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
 2. Регистрация на кандидатска листа за кмет на Община Златарица от ПП "Движение за права и свободи"" за участие в изборите за общински съветници и кметове на община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 3. Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с. Горско Ново Село от ПП "Движение за права и свободи" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
20.09.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 20.09.2019 г. от 17:30ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП "Воля" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
 2. Регистрация на кандидатска листа за кмет на Община Златарица от ПП "Воля" за участие в изборите за общински съветници и кметове  на община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 3. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП "ВМРО – Българско Национално Движение" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
 4. Регистрация на кандидатска листа за кмет на Община Златарица от ПП " ВМРО – Българско Национално Движение"" за участие в изборите за общински съветници и кметове на община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 5. Регистрация на кандидатска листа за кмет на с. Родина от ПП "ВМРО – Българско Национално Движение" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Златарица на 27 октомври 2019 год.;

 

19.09.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 19.09.2019 г. от 16:30ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Допълване на решение № 4 от 11.09.2019 година относно наемане и назначаване на експерт и технически сътрудник.
18.09.2019

ОБНОВЕН ФОРМАТ НА ТАБЛИЦАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от ТУК.

15.09.2019

Съобщение

Във връзка с предстоящата регистрация на кандидатски листи за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, ОИК – Златарица напомня, че:

 1. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели (постоянен или настоящ адрес) най-малко през последните 6 месеца (към дата 26 април 2019 г. включително): за общински съветници, кметове на общини и райони – в съответната община; за кметове на кметства - в съответното населено място.
 2. Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 г. към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял (постоянен или настоящ адрес) е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място (към дата 26 април 2019 г. включително) и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

 

15.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛН

Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

 
14.09.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 14.09.2019 г. от 17:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Регистрация на ПП "Атака" за участие в изборите за общински съветници в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
 2. Регистрация на ПП "Атака" за участие в изборите за кмет на община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 3. Регистрация на ПП "Воля" за участие в изборите за общински съветници в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
 4. Регистрация на ПП "Воля" за участие в изборите за кмет на община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 5. Регистрация на ПП "Воля" за участие в изборите за кметове на кметства в община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 6. Регистрация на ПП "Движение България на гражданите" за участие в изборите за общински съветници в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
 7. Регистрация на ПП "Движение България на гражданите" за участие в изборите за кмет на община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
13.09.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.09.2019 г. от 17:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вземане на решение относно поправка на техническа грешка на Решение № 10 от 11.09.2019 г. относно разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите за произвеждането на общите местни избори, насрочени на 27 октомври 2019 г.

 

 

12.09.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 12.09.2019 г. от 17:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Регистрация на ПП "ДПС" за участие в изборите за общински съветници в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
 2. Регистрация на ПП "ДПС" за участие в изборите за кмет на община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 3. Регистрация на ПП "ДПС" за участие в изборите за кметове на кметства в община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 4. Регистрация на Коалиция "БСП за България" за участие в изборите за общински съветници в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
 5. Регистрация на Коалиция "БСП за България" за участие в изборите за кмет на община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 6. Регистрация на Коалиция "БСП за България" за участие в изборите за кметове на кметства в община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 7. Регистрация на ПП "ВМРО - Българско национално движение" за участие в изборите за общински съветници в община Златарица на 27 октомври 2019 год.
 8. Регистрация на ПП "ВМРО - Българско национално движение" за участие в изборите за кмет на община Златарица на 27 октомври 2019 год.;
 9. Регистрация на ПП "ВМРО - Българско национално движение" за участие в изборите за кметове на кметства в община Златарица на 27 октомври 2019 год.;

 

10.09.2019

Съобщение

ОИК – ЗЛАТАРИЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 11.09.2019 г. от 16:00ч.  ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вземане на решение относно заместване на председател и/или секретар;
 2. Вземане на решение относно определяне на сътрудник – експерт за подпомагане дейността на ОИК – Златарица;
 3. Вземане на решение относно определяне на срок за приемане на документи за регистрация на ПП/КП/МК/ИК;
 4. Вземане на решение относно определяне и обявяване номерата на изборните райони в Община Златарица при провеждане на общите местни избори, насрочени за 27.10.2019 г.;
 5. Вземане на решение относно определяне на броя на мандатите за общински съветници в Община Златарица при провеждане на общите местни избори, насрочени за 27.10.2019 г.;
 6. Вземане на решение относно формиране и утвърждаване на единни номера на избирателни секции при провеждане на общите местни избори, насрочени за 27.10.2019 г.;

 

09.09.2019

Съобщение

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК-Златарица напомня, че крайният срок:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019 г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г.;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019 г.
още съобщения

Календар

Решения

 • № 137 / 03.08.2023

  относно: Разглеждане на постъпило писмо рег.№ ЦУ01-16536//32/ 27.07.2023Г. от КПКОНПИ, адресирано до председател на ОИК - ЗЛАТАРИЦА

 • № 136 / 24.01.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 135 / 18.01.2023

  относно: обявяваване на подреждането в списъци “А” и “Б”от съответните листи на кандидати за общински съветници, издигнати от политическите партии и коалиции от партии по реда на регистрирането им за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Златарица на 27 октомври 2019г., както следва:

всички решения