28.10.2023

Съобщение

Уважаеми членове на секционни избирателни комисии /СИК/,

ОИК-Златарица ви уведомява, че чрез електронното приложение  може да направите  проверка на вписаните данни в  протокола на СИК.

Електронното приложение, прикачено по-долу може да използвате,  за да проверите дали сте попълнили вярно Протоколите  и дали КОНТРОЛИТЕ  са сработили (останали неудовлетворени контрол).

Вида секционенен протокол за съответния вид избор можете да изберете от менюто, намиращо се в най - горната част на първа страница от секционния протокол.

Приложение № 100-МИ-х, Приложение № 101-МИ-хм, Приложение № 102-МИ-х, Приложение № 103-МИ-хм

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

22.10.2023

Съобщение

ОИК – Златарица уведомява заинтересованите лица, че в изпълнение на изискването в т.4 от Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК за условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции, в частта „списък на технически носител в excel формат”,  е необходимо да бъде изтеглена и попълнена подготвената от страна на комисията таблица:

Приложение

При подаване на списъка в ОИК – Златарица следва да се подготви предварително попълнен формуляр – приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК

Приложение

18.10.2023

Съобщение

ОИК – Златарица уведомява представителите на секционните избирателни секции на територията на община Златарица, че съгласно решение № 59 от 18.10.2023 г. на комисията, е насрочено обучение на членовете на СИК, което ще се проведе на 24.10.2023 г. /вторник/ от 15.30 ч. в сградата на Аграрно-промишлен комплекс (бившето АПК), зала „България“ в град Златарица, с изключение на членовете на СИК, назначени за селата Горско Ново село, Родина, Росно и Сливовица, за които ще се проведе обучение на 23.10.2023 г. /понеделник/ от 14:30 часа в залата на кметство Горско Ново село.

По време на обученията ще бъдат предоставени средства за достъп чрез платформа Microsoft Teams, на същите дати, от 17:00 часа и за двата дни, за СИК на територията на община Златарица, за дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за представители на СИК.

13.10.2023

Съобщение

Напомняме, че при провеждането на предизборната кампания за местни избори 2023 г., особено при разпространението на материали за предизборна агитация, следва да се спазват изискванията, посочени в заповед № РД-12-403/ 25.09.2023 г. на кмета на Община Златарица.

Заповед

11.10.2023

ОДОБРЕНИТЕ НА 02.10.2023 Г. ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023:

10.10.2023

РАЗЯСНИТЕЛНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ

Активно избирателно право

Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес

Гласуване на избиратели с увреждания

Гласуване с бюлетина за общински съветници

Гласуване с бюлетина за кмет

06.10.2023

Съобщение

ОИК – Златарица уведомява заинтересованите лица, че в изпълнение на изискването в т.5, раздел II от Решение № 2594-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК за условията и реда за участие на застъпници, в частта „задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx),  е необходимо да бъде изтеглена и попълнена подготвената от страна на комисията таблица:

Застъпници

21.09.2023

Съобщение

ОИК - Златарица призовава представителите на партиите и коалициите за стриктно и прецизно попълване на личните данни на кандидатите в кандидатските листи, с оглед избягване на грешки при регистрацията!

ОИК – Златарица уведомява заинтересованите лица за необходимите документи и сроковете за регистрация на кандидатски листи, съгласно решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК са както следва:

 1. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от ОИК след представяне на:

18.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, ЕГН и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

18.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

18.4. кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

18.5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/ коалицията/ местната коалиция пред ОИК, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 1. ОИК проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, ЕГН (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.
 2. Регистрирането на кандидатските листи в ОИК се извършва от 19 септември до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  

….

При подаване на документи за регистрация на кандидатски листи по реда на Решение №2122-МИ от 29.08.2023г. на ЦИК могат да бъдат използвани подготвените от страна на комисията таблици:

Кандидати за общински съветници        Кандидат за кмет на община       Кандидат за кмет на кметства

18.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Златарица уведомява, че срокът за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023г. е от 09:00 часа на 19 септември 2023 г. до 17:00 часа на 26 септември 2023г.

Документи ще се приемат всеки календарен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

12.09.2023

регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Общинска избирателна комисия - Златарица уведомява, че крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е до 17:00 часа на 18.09.2023 г.

Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в ОИК-Златарица, от 9:00 до 17:00 часа.

Документи, които следва да се представят са:

ЗА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 1. Заявление- Приложение № 32-МИ от изборните книжа;
 2. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;
 3. Пълномощно на лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

* за всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление.

За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

ЗА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

 1. Заявление- Приложение № 33-МИ от изборните книжа;
 2. Решение в оригинал за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава;
 3. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 4. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 5. Удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2 ИК, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания;
 7. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция.

* за всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление.

За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 1. Заявление-Приложение № 42-МИ от изборните книжа;
 2. Решение за създаване на инициативния комитет, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява, за издигането на кой независим кандидат се отнася и за кой вид избор се създава;
 3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 4. Декларация-Приложение № 44-МИ от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК.
 5. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

12.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Златарица уведомява, че адреса на комисията е 5090, гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново, ул. "Стефан Попстоянов" № 22.

Приемно време на комисията: всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 97 / 07.11.2023

  относно: определяне на трима членове на ОИК – Златарица, които в изпълнение на т.10 от Решение № 2601-МИ от 05.10.2023 г. на ЦИК и указания на ЦИК в писмо № МИ – 15 – 1282/ 03.11.2023 г., които да извършат предаване на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани в произведените на 29.10.2023 г. местни избори в община Златарица, на представители на „Информационно обслужване” АД.

 • № 96 / 05.11.2023

  относно: Поправка на Решение № 90/ 30.10.2023 г. за обявяване имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции /Приложение № 90-МИ/.

 • № 95 / 30.10.2023

  относно: ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНА ЗА КМЕТ на: кметство Родина, Община Златарица

всички решения